Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ''ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΗΠΕΔΟ ΤΑΥΡΟΥ


Εγκρίθηκε χθες απο τα μέλη της οικονομικής επιτροπής του Δήμου , ο ανάδοχος του έργου για την ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο Γήπεδο του Φωστήρα "Σπύρος Γιαλαμπίδης".
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει το από 29/3/2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, που αφορά στον Ανοιχτό
Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό « ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ –ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ¨ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ¨»

Β) Την κατακύρωση του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού « ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ –
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ¨ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΜΠΙ∆ΗΣ¨», στον
«ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» µε συνολικό ποσό προσφοράς 144.723,57€ (χωρίς ΦΠΑ)

Γ) Εγκρίνει την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 144.723,57€, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. :30.7336.0006
µε τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜ. ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ» έτους 2017.
*****
ΠΗΓΗ: /www.facebook.com/Τα-νέα-Ταύρου-Μοσχάτου