Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Σε πλειοδοτική δημοπρασία τα γήπεδα 5Χ5 στο βοηθητικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου « Σπ. Γιαλαμπίδης»

Σε πλειοδοτική δημοπρασία τα γήπεδα 5Χ5 στο βοηθητικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου « Σπ. Γιαλαμπίδης»


Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κατωτέρω δημοτικού ακινήτου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, εκμίσθωση γηπέδων Μίνι Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο βοηθητικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου « Σπ. Γιαλαμπίδης» στη Δ.Κ. Ταύρου, του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, με Αποδυτήρια , Γραφείο, WC , συνολικής επιφανείας 42μχ66μ = 2.772τ.μ.,που βρίσκεται επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως & Δήμητρας  στην Δημ. Κοινότητα Ταύρου, διαθέτει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση.

    Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος Μοσχάτου επί των οδών Κοραή & Αγ. Γερασίμου την  07-02-2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 11.00 π.μ μέχρι 12.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.   
   Στη   δημοπρασία    γίνονται   δεκτοί   φυσικά   ή   νομικά   πρόσωπα    και κοινοπραξίες,  εφόσον, μεταξύ  των άλλων,  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα    τους όρους της διακήρυξης, δεν έχουν καμία  ληξιπρόθεσμη  οφειλή προς  το  Δήμο  Μοσχάτου-Ταύρου,   προσκομίσουν  υπέρ  του  Δήμου  Μοσχάτου-Ταύρου ως  εγγύηση  για  τη συμμετοχή  τους  στη  δημοπρασία  εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα  (2.880,00) ευρώ και παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο (Δημοτικό Κοινοτικό Κατάστημα Ταύρου) Πειραιώς και Επταλόφου -1ος όροφος – Γραφείο Εσόδων τηλ.: 213-2036224  πληρ.  κ. Τσιγαρίδας , καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (οδός Κοραή 36–τηλ.: 213-2019625 ) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΠΗΓΗ: tavrosnews